The Duke Spirit & [pi!]

The Duke Spirit (UK),  [pi!] (GER) @ Lucerna Music Bar, Prague