The Duke Spirit / [pi!] – Prague 2012

The Duke Spirit, [pi!] @ Lucerna Music Bar, Prague, March 11 2012